Poharak Papír termékek öko csomagolás Eldobható műanyag termékek Egyedi termék gyártás Kiegészítő termékek Higiéniai termékek

Adatkezelési Tájékoztató

Indepack Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Indesson Packaging Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) az Indepack Magyarország Kft („Indepack“) és az Indesson Packaging Kft („Indesson“) által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

Ki kezeli az személyes adatait?

A jelen Tájékoztatóban ahol valamely adatkezelési tevékenységet az egyik cég önállóan végez, ott a saját, külön cégnevén jelenik meg. A közös adatkezelési tevékenységeknél együttesen: “INDE cégcsoport” néven szerepelnek. A közös adatkezelés azt jelenti, hogy az adott adatkezelés céljait és eszközeit a két cég közösen határozza meg. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását. A megállapodás lényegét az érintett rendelkezésére kell bocsátani. Az INDE cégcsoport a GDPR rendelkezéseit 2018. május 25-től köteles alkalmazni.

Az INDE cégcsoport címe: 2013 Pomáz, Lázár Vilmos utca 3.
Az Indepack Magyarország Kft cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-132954
Az Indesson Packaging Kft cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-192455
Az INDE cégcsoport weboldala: https://indepack.hu
Az INDE cégcsoport telefonszáma: +36302126444
Az INDE cégcsoport email címe: indepack@indepack.hu
Az Indepack Magyarország képviselője: Győrvári Gábor
Az Indesson Packaging képviselője: Csillag Mónika

Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használnád a https://indepack.hu/ weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadnál, kérjük lépjéln kapcsolatba az INDE cégcsoporttal a fenti elérhetőségek valamelyikén.

A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az INDE cégcsoport fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről időre, különböző frissítések miatt egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://www.indepack.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesd a változásokat. Kérésére átadjuk Neked a mindenkor hatályos Tájékoztatót nyomtatott formában.

A Tájékoztató megismerése és elfogadása

A személyes adat rendelkezésre bocsátásával megerősíted, hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerted és kifejezetten elfogadod. Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az adott szolgáltatás igénybevétele előtt kaphatsz tájékoztatást.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az INDE cégcsoport által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az (adattérképen) kerül bemutatásra.

Személyes adatok átadása szerződéses partnereinknek

Az INDE cégcsoport az alábbi szerződéses partnereket veszi igénybe az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére. A szerződéses partner az INDE cégcsoport tevékenységét segíti és un. adatfeldolgozóként jár el. Az adatok felhasználásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az INDE cégcsoport határozza meg, és az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat. Az adatokat nem dolgozhatja fel saját céljára, továbbá a személyes adatokat az Inde cégcsoport rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A szerződéses partnerek által kezelt adatok az (adattérképen) került bemutatásra.

A https://indepack.hu/ weboldalon felhasznált sütik

A https://www.indepack.hu/ weboldal szolgáltatásainak problémamentes működéséhez sütiket (cookiekat) használ. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak a számítógéped merevlemezén.

A sütik segítségével nyílik lehetőség arra, hogy a termékek közül bármennyit kedvencként jelölhess meg, illetve szintén ilyen sütiben tároljuk azt, hogy milyen termékeket tekintettél meg idáig.

Mikor felkeresed valamely weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből a személyed nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Téged erre a weboldalra irányított, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből a személyed nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá.

A böngésződben beállíthatod, hogy elfogadjon-e sütiket. Ezen beállításokról böngésződ segítség menüpontjából informálódhatsz.

Amennyiben az böngésződben a cookie-k kezelése kikapcsolt állapotba van, a weboldal bizonyos tartalmai nem, vagy nem megfelelően fognak működni.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében. A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics
Amennyiben nem szeretnéd, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsed böngésződben az ezt blokkoló kiegészítőt.

A Google Analytics lehetőségeket biztosít a Google Analytics szolgáltatásokról való leiratkozáshoz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Adatbiztonsági intézkedések

Az INDE cégcsoport az általa kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés korlátozásával védi. Például csak azon személyek férhetnek hozzá az adatokhoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges.

Az adatvédelmi jogaid és jogorvoslati lehetőségeid

Kérelmezheted tőlünk: (a) tájékoztatását személyes adataid kezeléséről,
(b) személyes adataidnak helyesbítését, valamint
(c) személyes adataidnak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az INDE cégcsoportköteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az erre irányuló kérelmedre írásban megadni a tájékoztatást.

Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmedet nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy a hozzájárulásoddal elektronikus úton közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 21. §-ban meghatározott esetekben tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen. Az INDE cégcsoport a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről pedig írásban tájékoztatunk.

Jogaid megsértése esetén bírósághoz fordulhatsz. A per – a választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

2018. május 25-ét követően az adatvédelmi jogaid és jogorvoslati lehetőségeid, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

A hozzáférési jogod

Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapjál tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapj:

 • a) az adatkezelés céljai;
 • b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 • c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • e) az a jogod, hogy kérelmezheted tőlünk a Rád vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatsz az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 • g) ha az adatokat nem Tőled gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Rád nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, jogosult vagy arra, hogy tájékoztatást kapj a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a rendelkezésedre bocsátjuk. Ha elektronikus úton nyújtottad be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésedre bocsátani, kivéve, ha ezt másként kéred.

A helyesbítéshez való jogod

Jogosult vagy arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Továbbá jogosult vagy arra, hogy kérd a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jogod („az elfeledtetéshez való jog”)

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre ndokolatlan késedelem nélkül töröljük az Rád vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • b) visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • c) tiltakozol az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • e) a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 • f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az INDE cégcsoport nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az első bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 • a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • b) a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 • c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jogod

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a) vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Te igényled azokat a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • d) tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a INDE cégcsoport indokai elsőbbséget élveznek-e az jogos indokaiddal szemben.

Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Te hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatunk.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az INDE cégcsoport minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A kérésedre tájékoztatjuk e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jogod

Jogosult vagy arra, hogy a vonatkozó, általad a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt akadályozná az INDE cégcsoport, ha:

 • a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során jogosult vagy arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérd a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jogod

Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataid jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz az Rád vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha tiltakozol a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve a tiltakozáshoz való jogodat műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatod.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból tiltakozhass az Rád vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogod

Jogosult vagy arra, hogy panaszt tegyél egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helyed, a munkahelyed vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélésed szerint a Rád vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jogod

Jogosult vagy a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Rád vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Jogosult vagy a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztat a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jogod

A hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult vagy, ha megítélésed szerint a személyes adataidnak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogaid.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.